هر روز!
هر روز!

چه اعمالی باعث رفعت درجات بهشت می شود؟ : چه

چه اعمالی باعث رفعت درجات بهشت می شود؟ : چه

چه اعمالی باعث رفعت درجات بهشت می شود؟
: چه اعمالی باعث رفعت درجات بهشت می شود؟
 
اگرچه مؤمنان و پارسایان؛ خدای متعال را تنها به طمع بهشت و درجات آن، و ترس از جهنم و درکات آن عبادت نمی کنند، بلکه به جهت این که او را
به گزارش : شایسته عبادت می یابند، به پرستش او پرداخته و به دستوراتش گردن می نهند. آن گونه که مولای پارسایان علی(ع) فرمود: «مردمى خدا را به امید
بخشش پرستیدند، این "پرستش بازرگانان" است، گروهى او را از روى ترس عبادت کردند، این "عبادت بردگان" است، و گروهى وى را براى سپاس
پرستیدند و این "پ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید