مسیر سبز
مسیر سبز

کاخ و اقامتگاه خواهر شاه +عکس ایرنا: کاخ مروارید ازجمله

کاخ و اقامتگاه خواهر شاه +عکس 
 ایرنا: کاخ مروارید ازجمله

کاخ و اقامتگاه خواهر شاه +عکس
ایرنا: کاخ مروارید ازجمله آثار معماری ارزنده ای است که در مهر شهر کرج واقع شده است. سازه اصلی و پلان کاخ به شکل سفره ماهی است که صدفی را در بر گرفته است. در حال حاضر این اثر تبدیل به مخروبه شده و از درخشش افتاده است. این کاخ تا قبل از انقلاب 1357، در اختیار شمس، خواهر محمدرضا پهلوی قرار داشت. این کاخ به تازگی دوباره به مالکیت میراث فرهنگی برگشت و قرار است به عنوان موزه، استفاده شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید