مسیر سبز
مسیر سبز

کارتون: مذاکرات محرمانه! تابناک: محرمانه بودن مذاکرات هسته​ای ایران

کارتون: مذاکرات محرمانه! 
 تابناک: محرمانه بودن مذاکرات هسته​ای ایران

کارتون: مذاکرات محرمانه!
تابناک:  محرمانه بودن مذاکرات هسته​ای ایران با گروه 1+5 حاشیه​های فراوانی را به همراه داشته و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید