هر روز!
هر روز!

کاردانی امور مالی و مالیاتی کاردانی امور مالی و

کاردانی امور مالی و مالیاتی 
 
 کاردانی امور مالی و

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور مالی و مالیاتی
وضعیت اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشورها به طور کلی به سمتی حرکت کرده که مالیات جزء جدا ناپذیری است از اقتصاد سالم کشورها . کشورهایی که مالیات در آنها جریان دارد در واقع سازندگی و آبادانی و در آن کشورها نهادینه شده است.
 
دوره کاردانی امورمالی ومالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی قسمتی از نیازهای وز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید