هر روز!
هر روز!

کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم کارهایی

کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم 
 کارهایی

کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم
کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم : کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم
: کارهایی که باید هنگام ترکیدن لاستیک ماشین انجام دهیم

: به گزارش : ترکیدن لاستیک درحین رانندگی به شدت خطرناک است پس اگر دچار این حادثه شدیم باید حواسمان به چند نکته باشد :  
1- حفظ آرامش اولین قدم است.
2- هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت خاصی نچرخانیم و یک‌مرتبه ترمز نکنیم و اجازه ندهیم خودرو از مسیر اصلی منحرف شود.  
3- پایمان را از روی پدال گاز برنداریم و به آرامی به آن ضربه بزنیم؛ اگر ترافیک اجازه می‌داد، سعی کنیم خودرو را به آرامی به کنار خیابان ببریم.  
4- وقتی خودرو را در نقطه امنی متوقف کردیم، ترمز دستی را بکشیم و چراغ هشداردهنده را روشن بگذاریم و به تعویض چرخ بپردازیم.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید