معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال انجمن علمی کانال انجمن علمی رشته ی مدیریت: در

 لینک
کانال انجمن علمی 
 کانال انجمن علمی رشته ی مدیریت: در

کانال انجمن علمی
کانال انجمن علمی رشته ی مدیریت: در این کانال مطالب علمی و آموزشی در ارتباط با رشته ی مدیریت و مدیران قرار میگیرد
@Scientific_Management_Community

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید