معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال بازرگانی کاشی و سرام بازرگانی کاشی و سرامیک گوهر

 لینک
کانال بازرگانی کاشی و سرام 
 بازرگانی کاشی و سرامیک گوهر

کانال بازرگانی کاشی و سرام
بازرگانی کاشی و سرامیک گوهر درعصرجدید انبوه سازان ومصرف کنندگان خواستار این هستندکه بتوانند دریک فروشگاه تنوعی کامل از محصولات کارخانجات معتبر راباهم مقایسه وانتخاب نمایند. بازرگانی کاشی و سرامیک گوهر یزد باایجادبزرگترین فروشگاه های کاشی وسرامیک ایران، دراستان یزدتوانسته است محصولات کارخانجات یک کشوررادریک فروشگاه با اجرای دکور زنده به نمایش بگذارد،لازم به ذکراست که فروشگاه این بازرگانی در فاز جدید خودجدیدترین محصولات لوکس کارخانجات معتبر داخلی وخارجی ( از کشورهای اسپانیا،ایتالیاوچین) را به نمایش میگذارد،همچنین این مجموعه در نظردارد بزرگترین محموله کاشی وسرامیک چین راواردکشور نمایدوباقیمت تمام شده در بازار عرضه نماید، گستردگی تنوع محصولات از نظرطراحی وقیمت سبب شده است که این مجموعه بتوانددرفروشگاه های خودبه تمام سلایق جوابگوباشد..دارابودن سیستم انبارمکانیزه ویک پارچه وداشتن اطلاعات دقیق ولحظه ای ازموجودی انبار،این مجموعه راقادرمی سازدتاباداشتن موجودی کافی ومطمئن از نیازهای مشتریان به خوبی پشتیبانی نماید. جهت اطلاعات بیشتر با شماره ی 09213197476 تماس فرمایید. (جزئیات بیشتر)
@Kosar_ceramics_yazd

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید