معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام و مشاوره شغلی

 لینک
کانال کاریابی و مشاوره شغلی 
 ثبت نام و مشاوره شغلی

کانال کاریابی و مشاوره شغلی
ثبت نام و مشاوره شغلی تامین نیروی کار برای کارفرمایان معرفی جهت استفاده از تخفیف سازمان تامین اجتماعی
@karyabihafez

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید