معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کانال قلب سیاه خدایا حواست هست؟؟!! صدای هق هق گریه

 لینک
کانال کانال قلب سیاه 
 خدایا حواست هست؟؟!! صدای هق هق گریه

کانال کانال قلب سیاه
خدایا حواست هست؟؟!! صدای هق هق گریه هام از همون گلوی میاد که میگفتی از رگش ب من نزدیکتری...!!؟؟
@blackheart221

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید