معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال گروه میلی گراد گروه نقشه برداری میلی گراد نقشه

 لینک
کانال گروه میلی گراد 
 گروه نقشه برداری میلی گراد نقشه

کانال گروه میلی گراد
گروه نقشه برداری میلی گراد نقشه برداری ملک واراضی توپوگرافی وتهیه نقشه محاسبات اجام طراحی و کنترل شبکه نقشه برداری و....
@miligrad

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید