معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال یک ساعت جهاد فرهنگی عضویت در جنگ فرهنگی جهاد

 لینک
کانال یک ساعت جهاد فرهنگی 
 عضویت در جنگ فرهنگی جهاد

کانال یک ساعت جهاد فرهنگی
عضویت در جنگ فرهنگی جهاد و مقاومت فرمان رهبری آخرالزمان هفته ای یک ساعت جهاد یادبگیریم و عمل کنیم باعمل رشد میکنیم نه با حرف هرکه راعملی نیست عاقبتی نیست با شایق همراه شوید (جزئیات بیشتر)
@shaegh_255

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید