بهترین زندگی
بهترین زندگی

کاهش درد زایمان، روش تحریک الکتریکی اعصاب تحریک الکتریکی اعصاب

کاهش درد زایمان، روش تحریک الکتریکی اعصاب
تحریک الکتریکی اعصاب عبور کننده از پوست
•دستگاهی است که جریان الکتریکی خفیف ضربان دار را تولید می کند که از طریق الکترودهایی که به پوست متصل می شوند، امواج را منتقل می کند. مکانیسم عمل ناشناخته است و مشابه ماساژ دارای اثرات روحی، مکانیکی و فیزیولوژیکی است که ممکن است برای کاهش یا تسکین درد استفاده شود. براساس تئوری، این روش به صورت gate control عمل می کند. تحریک فیبرهای عصبی- محیطی بزرگ، دروازه های درد را می بندد. گفته می شود تحریک عصبی آندورفین های تولید شده در مغز (اندورفین و انکفالین) را آزاد  می کند. الکترودها معمولاً به طور موازی در دو طرف ستون فقرات قرار می گیرند. اولین جفت الکترودها بین دهمین مهره توراسیک تا اولین مهره کمری ((T10- L1 قرار می گیرد. دومین جفت الکترودها بین مهره دوم تا چهارم ساکرال (S1-S4) قرار می گیرد. •پس از قرارگیری الکترودها روی سطح پوست در مکان اصلی، کلید تعبیه شده دستگاه در اختیار مادر قرار می گیرد و مادر می تواند شدت جریان را تغییر دهد. شدت جریان از جریان متناوب بالا (high frequency) تا جریان متناوب پایین(low frequency) حداکثر بهبود درد را ایجاد می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید