هر روز!
هر روز!

کتابی شبیه کندو زنبور عسل : کتابی شبیه کندو زنبور

کتابی شبیه کندو زنبور عسل : کتابی شبیه کندو زنبور

کتابی شبیه کندو زنبور عسل
: کتابی شبیه کندو زنبور عسل
: کتابی که شبیه کندو زنبور عسل است و با خلاقیت زیاد و با استفاده از کاغذهای بازیافتی ساخته شده است.
 
به گزارش : هنرمند خلاق و مجسمه ساز کانادایی Kristiina Lahde کتاب کندو شکلی از کتاب های تلفن بازیافتی طراحی و د رمعرض دید عموم قرار داده است.
 

کتاب زنبور عسل

کتاب شبیه کندو زنبور عسل

کتاب کندو زنبور عسل

 
 
تهیه و تنظیم : مجله تالاب
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید