نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

کتاب قورباغه را بخور اثر برايان تريسي کتاب «قورباغه

کتاب قورباغه را بخور اثر برايان تريسي 
 
 کتاب «قورباغه

کتاب قورباغه را بخور اثر برايان تريسي

کتاب «قورباغه را بخور» نوشته‌ی «برایان تریسی» و ترجمه‌ی «مهدی قراچه‌داغی» است. این کتاب شامل 21 روش عالی برای غلبه بر امروز و فردا کردن و انجام دادن کار بیشتر در زمان کمتر است. ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ‌وﻗﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻛﺎرھﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻧﺒـﻮه ﻛﺎرھﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎي ﻓﺮدي، پروژه‌ھﺎ، روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺠﻠﻪ‌ھﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻛﺘﺎبھﺎﻳﻲ ﻛـﻪ روي ھﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ روز، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻـﺘﺶ را ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮاغ آﻧ‌‌‌ﮫﺎ ﺑﺮوﻳﺪ و غرق آن‌ها شوید. این کتاب به شما کمک خواهد کرد که کارهایتان را برنامه‌ریزی کنید.
کتاب قورباغه‌ات را بخور را «برایان تریسی» نوشته و با استفاده از از 21 اصل به شما خواهد آموخت چگونه کارهای خود را مدیریت کنید نا از انجام فعالیت‌هایتان عقب نمانید.
همه‌ی ما با مشکل کمبود زمان مواجهیم، به طوری که همواره با کوهی از کارهای عقب مانده مواجهیم. در زندگی اکثر ما همیشه انبوهی از کارها، مسئولیت‌های فردی، پروژ‌ه‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتاب‌هایی وجود دارد که می‌خواهیم یک روز به سراغ آن‌ها برویم اما واقعیت این است که هچ وقت نمی‌توانیم عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم و در کارهایمان پیشی بگیریم. حال با این اوضاع و شرایط چاره چیست؟ فقط به یک طریق می‌شود وقت و زندگی خود را تحت کنترل درآورد و آن تغییر دادن روش فکر کردن و نحوه رو به رو شدن با سیل بی‌پایان کارهایی است که بر سرمان ریخته است. برای تحت کنترل درآوردن فعالیت‌ها باید بتوانید انجام برخی از کارها را متوقف کنید و در عوض زمان بیشتری را صرف فعالیت‌های کمتری کنید که وافعا می‌توانند در زندگی تحول ایجاد کنند. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ شده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ نشان بدهد ﭼﻄﻮر در ﻛﺎرهایتان ﺳﺮﻳﻊ‌ﺗﺮ پیش ﺑﺮوﻳﺪ.روش‌هایی ﻛﻪ خواهید خواند ﺷﺎﻣﻞ بیست و‌ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرﺗمندﺗﺮﻳﻦ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﺎکنون در زمینه ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮدي ﻛﺸﻒ شده است. 
هر ایده‌اي ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘاب ﻋﻨﻮان ﻣﻲ‌ﺷﻮد روي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳــﻄﺢ ﻛﻠﻲ  بهره‌وري، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎزده ﻛﺎري ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ را در هر ﻛﺎري ﻛﻪ می‌کنید بیشتر ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ می‌توانید بسیاری از این ایده‌ها را در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر بگیرید. هر ﻛﺪام از اﻳﻦ روش‌ها و تکنیک‌های بیست و یک ﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و همگی ﺿﺮوري هستند. ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮفقیت در ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي دﻳﮕﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎر دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. روی هم رﻓﺘﻪ این ایده‌های بیست و یک ﮔﺎﻧﻪ در ﻣـﻮرد ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮدي ﻣﺜﻞ غذاهای آﻣﺎده‌اي هستند ﻛـﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن‌ها را در هر زﻣﺎن و ﺑﻪ ترتیب و اهمیتی ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ دارد ﺑﻪ ﻃـﻮر دﻟﺨﻮاه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 
از ﻗﺪﻳﻢ ﮔﻔته‌اﻧﺪ اﮔﺮ اولین ﻛﺎري که ﺑﺎﻳﺪ هر روز ﺻﺒﺢ اﻧﺠام ﺑﺪهی اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪي زﻧﺪه‌اي را ﻗﻮرت ﺑﺪهی در بقیه روز خیالت راﺣﺖ ﺧﻮاهد بود ﻛﻪ ﺳﺨﺖ‌‌ﺗﺮﻳﻦ و بدترین اتفاقی را ﻛﻪ ﻣمکن اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم روز ﺑﺮایت پیش بیاید ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‌ای.
1- سفره را بچینید: قبل از آنکه بتوانید «قورباغه» ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ کنید و دﺳﺖ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﺧﻮردن آن ﺷﻮید ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا دقیقا ﻣﻌین کنید ﻛﻪ در هر ﺣﻮزه از زﻧﺪﮔﻲ‌ﺗﺎن ﺑـﻪ ﭼـﻪ چیزی می‌خواهید برسید. در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﺎرایی ﻓﺮدي ﻣهم‌ترین اﺻﻞ روﺷﻦ ﺑﻮدن هدف اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن روﺷﻦ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ می‌خواهید و ﺑﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن آن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ بکنید، آﺳﺎن‌ﺗﺮ ﻣﻲ‌‌توانید ﺑﺮ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﻏﻠﺒﻪ کنید، راﺣﺖ‌ﺗﺮ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ‌ﺗﺎن را ﻣﻲ‌ﺧﻮرﻳﺪ و ﺳﺮﻳﻊ‌ﺗﺮ ﻛﺎرها را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم می‌رسانید.
2- ﺑﺮاي هر روز از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي کنید: ذهن ﺷـﻤﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧـﺎیی ﺷــﻤﺎ براي ﺗﻔﻜﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي و ﺗـﺼﻤﯿﻢ‌‌گیری، ﻗﺪرﺗمندترین وسیله‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ تنبلی و اﻓﺰاﻳﺶ بهره‌وري ﺧـﻮد در اﺧتیار دارﻳﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ در تعیین هدف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر روﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ .ﻓﻜﺮﻛﺮدن و ﺑﺮﻧاﻣﻪ‌رﻳﺰي ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد توانایی‌های ذهنی ﺷﻤﺎ را ﺷﻜﻮﻓﺎ می‌کند و اﻧﺮژی‌های ذهنی و جسمی ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ می‌دهد.
3- روش اﻟﻒ ب پ ت ث را ﻣﺪام ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕیرید: روش اﻟﻒ ب پ ت ث یک تکنیک ﻗﻮي ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ‌ﺑﻨﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ می‌توانید هر روز از آن اﺳﺘﻔﺎده کنید. اﻳﻦ تکنیک آﻧ‌‌ﻘﺪر ﺳﺎده و ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ استفاده از آن ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺣﻮزه ﻛﺎري‌تان تبدیل کند.
4- روي اهداف اﺻﻠﻲ ﺗﻤرکز کنید: حقیقت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ هرکسی ﻧﻘـﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ دارد. از توجیه ﻛﺮدن ودﻓﺎع از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ‌ﺗﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻳﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﺎر آن‌ها را دقیقا ﻣـﺸﺨﺺ کنید. هدف ﺧﻮد را تعیین ﻛنید و ﺑﺮاي آﻧ‌ﻜﻪ در هر یک از زمینه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید