هر روز!
هر روز!

کفش هایی که حیوان دوستان را به شدت عصبانی کرد-کفش-حیوان-آمریکا-حیوان دوستان

کفش هایی که حیوان دوستان را به شدت عصبانی کرد-کفش-حیوان-آمریکا-حیوان دوستان

کفش هایی که حیوان دوستان را به شدت عصبانی کرد-کفش-حیوان-آمریکا-حیوان دوستان
: کفش هایی که حیوان دوستان را به شدت عصبانی کرد
: کفش هایی از جنس پرندگان قفسی خشک شده که توسط طراحی در میامی آمریکا ساخته شده است ، خشم حیوان دوستان جهان ر ا بر انگیخته چرا که این اقدام را نوعی ترویج خشونت کشتار حیوانات به حساب آورده اند.


به گزارش : گرداوری:زیرمیزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید