مکان یار
مکان یار

کلیسای آدونتیست آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز

کلیسای آدونتیست آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز

کلیسای آدونتیست
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز خیابان شهناز

این کلیسا به تالار کوچکی شبیه است و در حال حاضر به صورت نیمه تعطیل در آمده است، زیرا آدونتیستها یا انتظاریون تبریز چند خانواده بیشتر نبودند که اغلب به تهران مراجعت کرده اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید