هر روز!
هر روز!

کمپ زدن در کویر را بیاموزید برای سفر به کویر

کمپ زدن در کویر را بیاموزید 
 برای سفر به کویر

کمپ زدن در کویر را بیاموزید
برای سفر به کویر قبل از هر چیز نقشه ای دقیق از مسیر حرکت و محل اسکان تهیه کنید و یک نسخه از آن را نزدیک دوست بگذارید و او را از زمان بازگشت مطلع سازید. چنانچه به موقع بازنگردید گمشدن شما را به مسئولین اطلاع خواهند داد. درحین سفر راه و مسیر حرکت را رها نکنید. چون در این صورت تمام عوارض و صخره ها را شبیه هم خواهید دید و بنابراین گم خواهید شد. درصورت داشتن هرگونه مشکلی در مسیر حرکت و یا درصورت تغییر نقشه حرکت، رابط خود را مطلع سازید.


از آنجایی که یافتن غذا در صحرا مشکل است به اندازه کافی مواد غذایی همراه داشته باشید و حداقل برای 2 یا 3 روز به ازای هر نفر ر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید