هر روز!
هر روز!

کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟ : کهکشان

کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟ 
 : کهکشان

کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟
: کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟
: کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟

: به گزارش : دانشمندان بتازگی شواهدی را یافته‌اند که کهکشان راه شیری چهار بازوی مارپیچی دارد و این یافته‌ها به حل مناقشه جامعه علمی بر سر تعداد بازوی‌های این جرم کیهانی کمک خواهد کرد.
کهکشان راه شیری چند بازوی مارپیچ دارد؟
منجمان همواره بر سر تعداد بازوهای کهکشان راه شیری بحث و مناظره داشته‌اند و پیش‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید