مکان یار
مکان یار

کوچه باغ های خامنه آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - خامنه

کوچه باغ های خامنه آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - خامنه

کوچه باغ های خامنه
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - خامنه

کوچه باغ های روستای خامنه، پر از درخت های گردوئه، که زیبایی روستا رو صد چندان کرده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید