هر روز!
هر روز!

گر دست دهد خاک کف پای نگارم

گر دست دهد خاک کف پای نگارم

گر دست دهد خاک کف پای نگارم
 
اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 
تعبیر فال حافظ:
برای دوستان حاضری حتی جانت را هم فا کنی ولی کمی دوستانت را امتحان کن و ببین انها هم همین احساس را نسبت به تو دارند یا نه و فقط وقت خوشی با تو هستند. شفای دلت را از خدا بخواه. کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.
تفسیر فال حافظ 2:
دوران هجر کم کم به سر خواهد آمد و به آرزوی خود می رسی. اعتماد دوستان را با رفتار بی ریای خود جلب کن. اعتماد به نفس داشته باش تا شاهد موفقیت را در آغوش گیری.
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید