هر روز!
هر روز!

گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی

گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی

گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )
گشت ارشاد اندونزی : زنان پلیس شریعت در اندونزی که با نام ولایت حسبه شناخته می شود در استان باندا آچه فعالیت می کند. این زنان که مانتو و مقعنه سبزپوش هستد مسئول اجرای قانون شرع در این منطقه خودمختار را بر عهده دارند.
گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) : گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )
: گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید