مطالب جالب!
مطالب جالب!

گوگل زیر ذره بین اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا تحقیقاتی را

گوگل زیر ذره بین اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا تحقیقاتی را در زمینه احتمال نقض قوانین ضد رقابت توسط سرویس جستوجوی كتاب گوگل آغاز میكند.

به گزارش سرویس فنآوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقامات ضدانحصارطلبی آمریكا در حال حاضر مشغول بازبینی مداركی هستند تا دریابند آیا به دست آوردن كپیرایت میلیونها اثر دیجیتالی توسط گوگل به قدرت رقابت شركتهای دیگر لطمهای وارد می كند یا خیر. اتحادیه اروپا نیز در هفتم ماه سپتامبر جلسهای برگزار میكند تا قرارداد كپیرایت گوگل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. گوگل میلیونها كتاب را در سال 2004 اسكن كرد تا محتوای آنها از سرویس جستوجوی كتاب این شركت قابل دسترس شده و بتواند فورمت دیجیتالی آنها را بفروش رساند. این شركت اینترنتی موافقت كرده درآمد حاصل از این سرویس را با دارندگان كپیرایت سهیم شود اما وزارت دادگستری آمریكا معتقد است این قرارداد ممكن است تلاش شركتها برای ورود به بازار كتاب دیجیتالی را به خطر اندازد و گوگل را در زمینه آثار آنلاینی كه دارندگان كپیرایت آنها معلوم نیستند، انحصارطلب كند. در حالی كه قرارداد كپیرایت 125 میلیون دلاری گوگل كه در ماه اكتبر گذشته برای حل مشكل شكایت گروهی ناشران و نویسندگان علیه این شركت منعقد شد تنها شامل آمریكا میشود، اتحادیه اروپا میتواند در این پرونده در كنار وزارت دادگستری آمریكا قرار بگیرد. از سوی دیگر كتابخانهها نیز نگرانند این قرارداد هنگامی كه گوگل نرخ اشتراك را اعلام كند برای آنها گران تمام شود.
به گزارش سرویس فنآوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقامات ضدانحصارطلبی آمریكا در حال حاضر مشغول بازبینی مداركی هستند تا دریابند آیا به دست آوردن كپیرایت میلیونها اثر دیجیتالی توسط گوگل به قدرت رقابت شركتهای دیگر لطمهای وارد می كند یا خیر. اتحادیه اروپا نیز در هفتم ماه سپتامبر جلسهای برگزار میكند تا قرارداد كپیرایت گوگل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
گوگل میلیونها كتاب را در سال 2004 اسكن كرد تا محتوای آنها از سرویس جستوجوی كتاب این شركت قابل دسترس شده و بتواند فورمت دیجیتالی آنها را بفروش رساند.
این شركت اینترنتی موافقت كرده درآمد حاصل از این سرویس را با دارندگان كپیرایت سهیم شود اما وزارت دادگستری آمریكا معتقد است این قرارداد ممكن است تلاش شركتها برای ورود به بازار كتاب دیجیتالی را به خطر اندازد و گوگل را در زمینه آثار آنلاینی كه دارندگان كپیرایت آنها معلوم نیستند، انحصارطلب كند.
در حالی كه قرارداد كپیرایت 125 میلیون دلاری گوگل كه در ماه اكتبر گذشته برای حل مشكل شكایت گروهی ناشران و نویسندگان علیه این شركت منعقد شد تنها شامل آمریكا میشود، اتحادیه اروپا میتواند در این پرونده در كنار وزارت دادگستری آمریكا قرار بگیرد. از سوی دیگر كتابخانهها نیز نگرانند این قرارداد هنگامی كه گوگل نرخ اشتراك را اعلام كند برای آنها گران تمام شود.

 
    پایگاه فرهنگی تفریحی
 

 

پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید