هر روز!
هر روز!

یادداشت: عرصه توسعه علم، همچنان عرصه حاکمیت و حضور دولت

یادداشت: عرصه توسعه علم، همچنان عرصه حاکمیت و حضور دولت

یادداشت: عرصه توسعه علم، همچنان عرصه حاکمیت و حضور دولت
: یادداشت: عرصه توسعه علم، همچنان عرصه حاکمیت و حضور دولت
توسعه علم در ایران در سالهای اخیر با مباحث مرتبط با کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان آمیخته شده است. این موضوع به باور نگارنده بسیار مهم و حیاتی است و گسترش این دیدگاه به توسعه علم فناوری در کشور ما حتما کمک می کند. ولی همزمان توسعه نگاهی که” تنها پژوهش دارای مشتری ، – تحقیقی که حتما یک مشتری منتظر نتایج آن است- پژوهشی مناسب و مطلوب است ” متاسفانه در بخشهایی به ضرر پژوهشهای بنیادی و تحقیقات در زمینه هایی انجامیده است که به علوم محض مربوطند و همچنین به جنبه هایی از علوم کاربردی که سرمایه گذاری در آنها حتما به حاکمیت مربوط است. در ۴ سال اخیر برای توسعه شبکه های لرزه نگاری و شتابنگاری و پایش زلزله و سوانح طبیعی در کشور نیاز به سرمایه گزاری دولتی عمدتا به در بسته بودجه و کمبود سرمایه خورده است. در مواری نیز بودجه برای سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه شبکه های پایش مصوب شده ولی “تخصیص” نیافته است. به گزارش : بدان معنی که از نظر مصوبات، دستگاه دولت با انجام چنین پژوهشی موافق است ولی در فرآیند اداری و نهایی کردن دریافت بودجه برای چنین برنامه های زیر ساختی عملا سال به آخر رسیده و بودجه ای “تخصیص نیافته است”. در چنین مواردی متاسفانه مشکل آن است که اگر “دولت” حاضر به سرمایه گذازی در این زمینه ها و تخصیص عملی بودجه نباشد، این فعالیتها در کشور ما متوقف شده ومی شود. توجه کنیم که در زمانه ای که پیشرفتهای فناوری به سرعت صورت می گیرد، نوسازی زیر ساخت های تجهیزات پژوهشهای علمی باید سریع و به هنگام باشد. اگر چنین نشود به تولید علم در سالهای بعد آسیب جدی وارد میشود. بخشی از کاهش شتاب در توسعه علم در سالهای اخیر به باورمن به طور نسبی به همین تاخیر در سرمایه گذاری در زیر ساختهای پژوهشهای بنیادی مربوط است. این فرآیندی است که باید از سال ۹۵ به بعد تغییر کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید