مطالب جالب!
مطالب جالب!

یادم باشد که …. یادم باشد زندگی را دوست

یادم باشد که …. 
 یادم باشد زندگی را دوست

یادم باشد که ….
یادم باشد زندگی را دوست دارم
یادم باشد زمان بهترین استاد است
یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید