بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه دانش تبریز نی‌نی‌بان: آزمایشگاه دانش تبریز در بخشهای؛

آزمایشگاه دانش تبریز
نی‌نی‌بان: آزمایشگاه دانش تبریز در بخشهای؛ بیوشیمی عمومی و تخصصی، هماتولوژی و انعقادی، ایمونولوژی و سرولوژی، میکروبیولوژی، مایکوباکتریولوژی (سل)، تشخیص مولکولی، قارچ شناسی، پاتولوژی وسیتولوژی، هورمون شناسی، آنالیز دارویی، غربالگری و ... زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول ارائه خدمات به شهروندان تبریزی است. این آزمایشگاه خصوصی یکی از آزمایشگاههای مورد وثوق پزشکان متخصص تبریزی است.آدرس: خیابان آزادی -تقاطع گلگشت -ساختمان آزادی- طبقه زیر زمینتلفن: 33378777اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید