مکان یار
مکان یار

چاپارخانه عقدا آدرس: ایران - یزد - عقدا خیابان رباط، ابوالقاسم

چاپارخانه عقدا آدرس: ایران - یزد - عقدا خیابان رباط، ابوالقاسم

چاپارخانه عقدا
آدرس: ایران - یزد - عقدا خیابان رباط، ابوالقاسم رشتی

چاپارخانه عقدا از تاریخی ترین بناهای بین راهی در مسیر راه شاهی متعلق به دوران صفوی است و در بیرون از محدوده شهر خرانق در مجاورت کاروانسرای ابوالقاسم رشتی قرار گرفته است . دولت هخامنشی علاوه بر اهمیتی که برای راهها قائل بود چاپارخانه هایی هم ایجاد کرده است . سازمان برید یا پست امروزی در ایران ایجاد شده است . مالکیت چاپارخانه عقدا دولتی بوده است . وعام المنفعه است وزیر بنای ان متر مربع ۳۶۷.۵به طول ۲۹.وعرض ۲۳.۶وارتفاع ۷.۵متر است وو به سبک ساختمان های دوره صفویه است به سبک وسیاق چاپارخانه میبد می باشد که ظاهرا از این محل کپی برداری شده است دارای چهار برج کوچک دیده بانی در چهار گوشه است .با دیوارهای بلند گلی یا چینه است عمده مصالح به کار برده خشت ،چوب ،گل چینه وچوب است تنها سر در ورودی بصورت دو طبقه نما سازی شده ساخته شده و نشیمن گاه چاپارها بود ه است . تزیینات بنا درکنگره های قسمت بالایی دیوار بنا وبرج ها خلاصه می گردد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید