مکان یار
مکان یار

امامزاده شاهزاده محمد آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک خیابان شهید

امامزاده شاهزاده محمد
آدرس: ایران - بوشهر - دوراهک خیابان شهید اورنده، انتهای خیابان مسیر کوهی

امام زاده در حومه شهر دوراهک، که از جاذبه های مذهبی این شهر به حساب میاد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید