مکان یار
مکان یار

امامزاده سید ابراهیم آدرس: ایران - زنجان - زنجان آرامگ&#1575

امامزاده سید ابراهیم آدرس: ایران - زنجان - زنجان آرامگ&#1575

امامزاده سید ابراهیم
آدرس: ایران - زنجان - زنجان

آرامگاه امامزاده سید ابراهیم در داخل شهر زنجان در قبرستانی واقع در منتهی الیه سمت شرقی شهر قدیم، مشرف به دیوار حصار شهر قرارگرفته که امروزه قسمتی از قبرستان مزبور به دبیرستان، دبستان وقسمتی دیگر به خیابان موسوم به صدر جهان تبدیل شده .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید