مکان یار
مکان یار

آرامگاه خواجه عبد الله آدرس: ایران - خراسان رضوی - تایباد‎

آرامگاه خواجه عبد الله آدرس: ایران - خراسان رضوی - تایباد‎

آرامگاه خواجه عبد الله
آدرس: ایران - خراسان رضوی - تایباد‎ ، کنار ویرانه های تاریخی مالن، باخزر

خواجه عبدالله انصاری یکی از شخصیت مذهبی و تاریخی ایرانه که تو قرن ۵ زندگی میکرده و به «پیر هرات» هم معروف بوده و خیلی از افراد خودش و کتاب هاشو میشناسن .
مزار این عالم در کناره ویرانه های تاریخی مالن در باخزر تایباد قرار داره .به نظر می رسه این بنا قرن ۹ یا ۱۰ به دست وزیر سلطان بایقرا یعنی علا الدین باخزری ساخته شده باشه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید