هر روز!
هر روز!

تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی تاثیرات شگفت انگیز

تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی تاثیرات شگفت انگیز

تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی
تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی : تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی
: تاثیرات شگفت انگیز خواب سرِ ساعت همیشگی
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن دریافته اند، زمان خواب، درست به اندازه مقدار خواب اهمیت دارد. ایلیا کاراتسورئوس، استاد دپارتمان فیزیولوژی یکپارچه سازی و علم اعصاب، چرخه خواب و بیداری موش ها را تغییر داد و مشاهده کرد با این که خواب کافی داشتند، اما کیفیت خوابشان ضعیف بود.
به گزارش این موش ها واکنش های اختلال ایمنی هم از خود نشان دادند، که بیشتر آنها را درمعرض بیماری قرار داد. به گفته کاراتسورئوس، این نتایج نشان دهنده یک عدم سازگاری آشکار در سیستم خواب است که به مرور زمان می تواند پیامدهای جدی برای ارگانیسم سلامت در بر داشته باشد. بیشتر مطالعات مربوط به خواب، روی تاثیرات اختلال خواب یا مقدار کلی خواب موردنیاز جانداران متمرکز شده بودند.
پژوهش کاراتسورئوس و همکارانش، که در journal Brain, Behavior and Immunity منتشر شده، نگاهی نادر به فرایند شبانه روزی است؛ این فرایند، ساعتی فعال در مغز است که ریتم پردازش های بیولوژیکی گوناگون را کنترل می نماید. این چرخه، در ارگانیسم هایی وجود دارد که بیشتراز بیست و چهارساعت زنده هستند، شامل گیاهان و ارگانیسم های تک سلولی.
 
در این تحقیق، موش های مختل شده، در بعضی موارد کاهشی در واکنش های ایمنی یا در بعضی موش ها واکنش های بیش ازحدفعال داشتند. یعنی تغییر در چرخه شبانه روزی، توانایی آنها را برای مبارزه با بیماری کمتر کرده و درنتیجه مستعد بیمار شدن نمود. تحقیقات در این سیستم، معانی ضمنی برای زندگی مدرن دارد. اختلال در چرخه شبانه روزی، در جامعه مدرن ما به دلیل روشنایی در شب، کارهای شیفتی، جت لگ، و حتی نورآبی متساطع از تلفن های همراه و تبلت ها، همه جا و همیشه وجود دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید