هر روز!
هر روز!

داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان داستانی از مهربانی پیامبر

داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان داستانی از مهربانی پیامبر

داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان
داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان : داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان
: داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان
: مهربانى با کودکان
به گزارش : روزى پیامبر صلى الله علیه و آله همراه یارانش از راهى عبور مى کردند. در آن مسیر کودکانى مشغول بازى بودند، نزد یکى از آنان نشست ، و پیشانى او را بوسید و با وى مهربانى کرد علت آن را از وى پرسیدند. حضرت پاسخ داد: من روزى دیدم اى کودک هنگامى که با فرزندم حسین علیه السلام بازى مى کرد، خاکهاى زیر پاى حسین را بر مى داشت ، و به صورت خود مى مالید. بنابراین چون او را از دوستان حسین است ، من هم او را دوست دارم ، جبرئیل مرا خبر داد این کودک از یاران حسین علیه السلام در کربلا خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید