هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 005 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 005 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 005
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 005
ا بهشت مجانی،جهنم پولی!
به گزارش : مردی به یکی از فرزندانش گفت: ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول بخری؟ پسر گفت: چگونه پدر؟ پدر جواب داد: جهنم با پول است! چون:  کسی که قمار بازی می کند پول می دهد!  کسی که شراب می خورد پول می دهد!   و کسی که به خاطر معصیت سفر میکند پول می دهد!
و ای پسرم بهشت مجانی است چون:  کسی که نماز می خواند، مجانی می خواند  کسی که روزه می گیرد، مجانی روزه می گیرد  کسی که استغفار می کند ، مجانی آن کار را می کند  و کسی که چشمانش را از گناهان می پوشاند و از خدایش می ترسد مجانی این کار را می کند
الان چه تصمیمی داری؟ آیا می خواهی پولهایت را خرج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی؟
چه زیباست حکمت بزرگان!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید