هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 007 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 007 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 007
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 007
از محبت ...
به گزارش : روزی دهقانی نشسته بود و برزگر برای او خیار نوبرانه آورده بود دهقان حساب خانه بر گرفت و یکی را به غلام داد که بر پای او ایستاده بود دهقان را هیچ نمانده بود .
غلام خیار می خورد خواجه را آرزو افتاد به غلام گفت : کمی از آن خیار به من بده غلام مقداری از آن خیار به خواجه داد .
دهقان چون به دهان برد آن را تلخ یافت .گفت : ای غلام خیاری بدین تلخی را بدین خوشی می خوری ؟
گفت : « از دست خداوند که چندین گاه شیرین خورده باشم به یک تلخی چه عذر آورم که رد کنم . »
                                                                                     «محمد بن منور . اسرارالتوحید»
 
                                                       
«زنون» حکیم  مردی را بر ساحل دریا اندوهگین دید که بر دنیا غم می خورد . حکیم او را گفت : « بر دنیا غم مخور اگر در نهایت توانگری در کشتی بودی و کشتی ات  در دریا شکسته بود 
و در حال غرق شدن بودی آیا نهایت آرزوی تو این نبود که نجات یابی و همه ی ثروتت را از دست دهی ؟ »
گفت : « بلی »
پس او را گفت : « اگر بر دنیا فرمانروایی داشتی و همه ی  افراد پیرامونت قصد کشتن تو را داشتند آیا آرزوی تو نجات یافتن از دست آنان نبود حتی به بهای از دست رفتن هر آنچه داری ؟ »
گفت : « بلی »
گفت : « اکنون گمان بر   تو همان توانگری و اینک همان پادشاه که ثروت و قدرتت را از دست داده 
ای ولی جانت را به سلامت حفظ کرده ای .»

مرد به سخن او آرام گرفت .
                                                                                                                                                                                   «شیخ بهایی»
    
                                                                                 عیادت از پروردگار
خداوند به حضرت موسی (ع) خطاب کرد :ای موسی من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی ؟!
حضرت موسی (ع) عرض کرد :پروردگارا مگر تو هم مریض می شوی ؟!
خطاب رسید : « آری فلان بنده ی من دوست من در فلان جا مریض شده است به عیادتش نرفته ای ! یعنی در واقع به عیادت من نیامده ای .»

                                                      نیکی در عوض بدی
پدری سه پسر داشت و می خواست جانشین خود را معلوم کند .همه ی آنها را خواست و از بهترین کارهایشان که در هفته های گذشته انجام داده بودند سوال نمود .
یکی از آنها گفت : « همانا تاجری جواهرات گرانبهایش را نزد من به امانت گذاشت و مقدار آن را نمی دانست .
اگر قطعه ای از آن را بر می داشتم در راحتی به سر می بردم اما من این کار را نکردم .»
پدر او را تحسین کرد و از اخلاق او خوشحال شد . سپس نفر دوم سخن گفت : «پیاده در راهی می رفتم .
کودکی را دیدم که می رفت  و ناگاه در جوی آبی افتاد پس رفتم  و او را نجات دادم .»
و بالاخره پسر کوچکتر گفت : « از کوه بالا می رفتم . مردی را دیدم که با من بسیار بد بود و بعضی وقت ها مرا 
آزار می داد .او در قسمتی از کوه خوابیده بود که خطرات زیادی داشت و اگر او را ترک می کردم می افتاد و می
مرد . اما من رفتم و او را بیدار کردم .»
پدر گفت : « ای پسرم همانا تو شایسته ای که جانشین من باشی .تو نیکی به کسی کرده ای که به تو بدی نموده است .»
                                                                

گردآوری کوثر محمودی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید