هر روز!
هر روز!

سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع) سخنانی ارزشمند

سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع) 
 
 سخنانی ارزشمند

سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع)

سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع) : سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع)
: سخنانی ارزشمند ازر حضرت علی (ع)

: به گزارش : سخنانی از حضرت علی (علیه السلام)
شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد.
هر که همتش کوچک باشد، فضیلتش از بین برود.
هر گاه جنایتها آشکار شود، برکت ها از میان برود.
ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است.
تو اگر نیکی کنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای، اگر بدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای.
گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد.
بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بد قول می کند.
هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او می رسد، دلش آرام گیرد.
زهد و بی اعتنایی به دنیا، بزرگترین آسایش است.
چه بسیارند عبرتها و چه اندک اند عبرت گرفتن ها!
در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا نومید نشوید.
انصاف، برترین خصلت هاست.
هر که خوراکش کم باشد، اندیشه اش زلال گردد.
شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است.
هر کس پاک دامنی و قناعت ارمغان او شد، سرافرازی با او هم پیمان گشت.
برترین بخشندگی بخشش در تنگدستی است.
محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.
خوشا به حال آنکه به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.
از گردش روزگار، گوهر مردان آشکار می شود.
از طمع کاری است که مردان گردن به ذلت و خواری نهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید