هر روز!
هر روز!

مهندسی گذرگاه‌ها مهندسی گذرگاه‌ها گرایشی از رشته مهندسی ترافیک است

مهندسی گذرگاه‌ها مهندسی گذرگاه‌ها گرایشی از رشته مهندسی ترافیک است

مهندسی گذرگاه‌ها
مهندسی گذرگاه‌ها گرایشی از رشته مهندسی ترافیک است که به کاربرد بنیادهای مهندسی برای اصلاح شکل هندسی خیابان‌ها، تقاطع‌های همسطح و ناهمسطح، میدان‌ها و... می‌پردازد. مهندسی گذرگاه‌ها نمی‌تواند همه نابسامانی‌های ترافیکی را حل کند ولی می‌تواند با اصلاح سخت‌افزارهای عبورومرور شهری یاری بزرگی به کاهش آن‌ها بکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید