هر روز!
هر روز!

داستان زیبای حرف همسایه داستان زیبای حرف همسایه : داستان

داستان زیبای حرف همسایه داستان زیبای حرف همسایه : داستان

داستان زیبای حرف همسایه
داستان زیبای حرف همسایه : داستان زیبای حرف همسایه
: داستان زیبای حرف همسایه
: شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت:
به گزارش : “گوش کن، می خواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به تازگی در مورد تو می گفت…”
همسایه حرف او را قطع کرد و گفت:
“قبل از اینکه تعریف کنی، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذرانده ای یا نه؟”
گفت: “کدام سه صافی؟”
 اول از میان صافی واقعیت. آیا مطمئنی چیزی که تعریف می کنی واقعیت دارد؟
گفت: “نه… من فقط آن را شنیده ام. شخصی آن را برایم تعریف کرده است.”
سری تکان داد و گفت:
“پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی خوشحالی گذرانده ای. یعنی چیزی را که می خواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، باعث خوشحالی ام می شود.”
گفت: “دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند.”
 بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمی کند، حتما از صافی سوم، یعنی فایده، رد شده است. آیا چیزی که می خواهی تعریف کنی، برایم مفید است و به دردم می خورد؟
 نه، به هیچ وجه!
همسایه گفت: “پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال کننده است و نه مفید، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی.”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید