بهترین زندگی
بهترین زندگی

بیهوشی عمومی در سزارین، چگونه است؟ بیهوشی:

بیهوشی عمومی در سزارین، چگونه است؟
بیهوشی:
- در عمل سزارین می توان از روش های مختلف بی حسی مانند بی حسی اپیدورال یا نخاعی و بی حسی استنشاقی استفاده کرد.انتخاب دارو و روش مناسب برای بیهوشی به شرایط مادر و جنین بستگی دارد اما در کل اپیدورال ارجح است.

- موارد منع بی حسی نخاعی یا اپیدورال:دیسترس جنینی،خونریزی،شوک،آسیب قبلی یا جراحی در ستون مهره ها،عفونت پوستی در ناحیه کمر.

- موارد منع بی حسی استنشاقی:عفونت های فعال ریوی مانند پنومونی،افراد نامناسب برای لوله گذاری نای.

- در طی زایمان وارد آمدن فشار رحم باردار برIVC موجب افت فشارو کاهش خونرسانی رحم می گردد(سندرم IVC).همچنین رحم باردار موجب فشار بر آئورت و در نتیجه افت فشار متوسط شریانی و کاهش جریان خون لگنی می شود.لذا رحم را به سمت چپ متمایل کرده و انفوزیون سریع مایعات قبل از اقدام به بیهوشی منطقه ای موجب کاهش بروز افت فشار می شود.

-اگر دریافت اکسیژن و فشار خون مادر کنترل شده و جابجایی رحم نیز انجام گیرد یک فاصله زمانی 25-5 دقیقه ای بین زمان بیهوشی تا خارج کردن جنین کافی خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید