مطالب جالب!
مطالب جالب!

عکسهای باور نکردنی از ازدواج احمقانه همجنس بازان یکی

عکسهای باور نکردنی از ازدواج احمقانه همجنس بازان 
 یکی

عکسهای باور نکردنی از ازدواج احمقانه همجنس بازان
یکی از عبرت های قرآن برای انسان ها داستان قوم لوط است که به دلیل گرفتار شدن به این رفتار کثیف، دچار عذابی بزرگ شدند. اگر مسلمانان و سایر انسان های آزاده جهان، با این فرهنگ شوم غربی مبارزه نکنند بعید نیست که وقتی عذاب این وارثان قوم لوط نازل شد ما را هم به واسطه بی تفاوتی نسبت به آن دربرگیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید