مکان یار
مکان یار

جایگاه سوخت شرکتی خدابنده آدرس: ایران - زنجان - خدابنده (قیدار)

جایگاه سوخت شرکتی خدابنده
آدرس: ایران - زنجان - خدابنده (قیدار) زنجان شهرستان خدابنده ابتدای ورودی شهر قیدار

دارای امکانات مناسب نمازخانه و سرویسهای خدمات رایگان به راننده ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید