هر روز!
هر روز!

سوالات شرعی وضو سوالات شرعی وضو : سوالات شرعی وضو

سوالات شرعی وضو 
 سوالات شرعی وضو : سوالات شرعی وضو

سوالات شرعی وضو
سوالات شرعی وضو : سوالات شرعی وضو
: سوالات شرعی وضو
سئوال: هنگام وضو گرفتن، اگر احیاناً دست طوری قرار گرفت که آب وضو به طرف آرنج سرازیر شود، اشکالی در وضو ایجاد می شود؟ جواب: اشکالی ندارد. (استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س18)
به گزارش : سئوال: شخصی دو دست خود را تا آرنج از دست داده است، تکلیف او از نظر وضو و تیمم چیست؟ جواب: اگر هیچ از مرفق باقی نمانده، شستن دست ها در وضو و مسح آنها در تیمم ساقط است و بقیه ی اعمال وضو و یا تیمم را باید به جا آورد ولو به وسیله ی نائب گرفتن (یعنی شخصی به نیابت از او، او را وضو دهد). (استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س20)
سئوال: دست راست اینجانب سست است به طوری که نمی توانم هنگام وضو گرفتن برای ریختن آب به صورت، انگشتانم را جمع کنم، در این مواقع دستم را جلو شیر آب می گیرم یا در آب فرو می برم، آیا اینگونه وضو گرفتن صحیح است؟ جواب: لازم نیست با دست آب بریزید، به هر نحو آب را به جاهایی که باید شسته شود برسانید ولو زیر شیر یا زیر آب کردن، کافی است. (استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س24)
سئوال: کسی که مرتباً باد معده از او خارج می شود و حتی بین وضو گرفتن و نماز خواندن هم دچار مشکل می گردد آیا فقط وضو گرفتن برای هر نماز به طور جداگانه برای او کافی است؟ توضیح دهید که آیا این شخص می تواند در نماز جماعت شرکت کند؟ جواب: ظاهر عبارت توضیح المسائل آن است که برای مثل مورد سئوال که چندین مرتبه وضوی او باطل می شود و گرفتن وضوی مکرر هم مشکل است، یک وضو برای هر نماز کافی است و باید سریعاً نماز را بخواند و در نماز جماعت که موجب تأخیر در انجام نماز می گردد شرکت ننماید. توصیه می شود که از وسواس و توجه زیاد در این امر خودداری کنید که موجب شدت بیماری می گردد و تا یقین به خروج پیدا نکرده اید ترتیب اثر ندهید. (توضیح المسائل دوازده مرجع ج1, م 308 و311)
سئوال: اگر یکی از کارهایی که وضو و نماز را باطل می کند در زمان گذشته از انسان سر زده باشد و شخص در آن هنگام نمی دانسته که آن کار وضو و نماز را باطل می کند و یا بعد از مدتی هم شک کند و پس از گذشت مدت زمانی اطمینان و یقین حاصل کند که آن کار باعث ابطال وضوست آیا نمازهای گذشته او صحیح است؟ جواب: اگر کاری که وضو را باطل می کند انجام داده باشد، هر چند نمی دانسته که آن کار مبطل وضو است، وضو باطل و نمازهایی که با آن وضوی باطل شده به جا آورده است، باید قضا نماید. (استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع, ص217, س140)
سئوال: اگر به صورت کِرِم زده شود و بعد وضو بگیریم وضو باطل می شود؟ جواب: اگر چربی کِرِم به قدری باشد که مانع رسیدن آب به پوست بدن شود، وضو باطل می شود. (استفتائات نوین امام خمینی(ره) ج1, س40)
سئوال: زدن روغن یا ژل به موی سر چه حکمی دارد و در هنگام مسح سر در وضو اشکال ایجاد می کند؟ جواب: اگر مانع از رسیدن آب مسح به مو یا پوست سر نباشد اشکال ندارد و اگر به مقدار مسح واجب موهای قسمت جلو سر را روغن یا ژل نزنند و مسح را در آن قسمت انجام دهند، وضو صحیح است. (استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع, ص212, س107)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید