مسیر سبز
مسیر سبز

افزایش سقف جوایز سپرده‌های قرض‌ الحسنه خبرگزاری مهر: بانک

افزایش سقف جوایز سپرده‌های قرض‌ الحسنه
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور، سقف جوایز سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره را از 250 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش داد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل كلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه آورده است:

كمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران در ششمین جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 92 به استناد فراز پایانی تبصره (1) ماده (6) "دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی- ارزی)" مصوب یک هزار و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 90/58881 مورخ 17 خردادماه سال 90 مقرر نمود "حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره از دویست و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یابد".

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در این بخشنامه آورده است: در خاتمه ضمن ایفاد نسخ نهایی "دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی- ارزی)، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به صندوق های قرض الحسنه آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی  ارزی):

ماده 1 تعاریف

گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است.

* بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.

* مؤسسه اعتباری: بانك دولتی و غیردولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانكی كه تحت عناوین مذكور از بانك مركزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانك قرار دارند.

* تاریخ آخرین مهلت: تاریخی است كه توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تكمیل موجودی برای شركت در قرعه كشی اعلام می شود.

* دوره قرعه كشی: فاصله زمانی بین "آخرین مهلت" قرعه كشی دوره قبل و "آخرین مهلت " قرعه كشی دوره جاری.

* حداقل موجودی: حداقل مبلغی كه برای شركت در قرعه كشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانك مركزی تعیین می گردد.

* هیأت نظارت: هیأت نظارت بر قرعه كشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده 14 این دستورالعمل

دستورالعمل: دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی  ارزی).

ماده 2- به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل، می توانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند.

تبصره 1- نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه كشی می باشد.

تبصره 2- روش انجام قرعه كشی توسط هر مؤسسه اعتباری، باید در چارچوب مفاد این دستورالعمل تعیین شود.

تبصره 3- قرعه كشی حساب های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانك مركزی و به طور هم زمان و حداكثر مابین ماه های شهریور و مهر در كلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود.

ماده 3- حداكثر مبلغی كه در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری می تواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل 2٪ متوسط حجم سپرده های مذكور در همان دوره می باشد.

تبصره 1- مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه كشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید:

مبلغ (بودجه) جوایز باری هر دوره= متوسط حجم سپرده های دوره ضرب در تعدادی ماه های دوره تقسیم بر 12 ضرب در 2%

تبصره 2- متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذكور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید.

تبصره 3- چنانچه تاریخ آخرین مهلت، روز آخر ماه نباشد، مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد.در هر صورت یك ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود.

تبصره 4- بودجه جوایز قرعه كشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری (منافع سهامداران) تأمین گردد.

ماده 4- مؤسسه اعتباری در هر سال می تواند حداكثر به میزان 10 درصد از بودجه جوایز ذكر شده در ماده 3 را برای تبلیغات قرض الحسنه، امور فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانكداری اسلامی، امور عام المنفعه و پاداش كاركنان به شرح ذیل اختصاص دهد:

الف - حداكثر 2 درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛

ب- حداكثر 5 درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق محروم كشور؛

پ- حداكثر 3 درصد برای پاداش كاركنان مؤسسه اعتباری.

ماده 5- جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد 8 و 9 این دستورالعمل، به دارندگان حساب ه ای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد.

ماده 6- انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف- كمك هزینه خرید واحد مسكونی؛

ب- كمك هزینه سفر عمره، تمتع و عتبات عالیات؛

پ- كمك هزینه تحصیلی برای یك مقطع؛

ت- صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا كمك هزینه خرید آن؛

ث- خودرو ساخت داخل یا كمك هزینه خرید آن؛

ج- سكه طلا و پول نقد؛

چ- لوازم خانگی تولید داخل و یا كمك هزینه خرید آن.

تبصره 1- حداكثر میزان هر یك از جوایز اعطائی اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یك فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین می شود. این

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید