هر روز!
هر روز!

سرشانه نشر از جلو هالتر : سرشانه نشر از جلو

سرشانه نشر از جلو هالتر : سرشانه نشر از جلو

سرشانه نشر از جلو هالتر
: سرشانه نشر از جلو هالتر
دستتان را بازتر از عرض شانه بگیرید ، هالتر را در امتداد بازوها و در جلوی ران پاها قرار دهید . هالتر را به سمت جلو تا سطح چشمان خود بالا بیاورید آرنج خود را صاف نگه دارید . هالتر را دوباره به سمت ران خود برگردانید .
به گزارش : اصلی : دلتوئید قدامی کمکی : دلتوئید جانبی ، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ .
فاصله دست ها : فاصله کم بین دست ها ، بر دلتوئید قدامی فشار وارد کرده و در حالی که با بازتر گرفتن دست ها نیاز است ، دلتوئید جانبی وارد عمل می شود .

سرشانه نشر از جلو با یک دمبل : دمبل را با هر دو دست بگیرید ، انگشت ها را دور قفل کنید . حالت عادی ( انگشتان شست به سمت جلو ) و فاصله کم دست ها دلتوئید قدامی را هدف قرار داده و دخالت دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند .
در انجام این حرکت باید به نکاتی توجه کنید مانند : در حین انجام حرکت کمر را کاملاً ثابت نگهدارید ، تا از آسیب های ناحیه کمر در امان باشید . به دلیل اینکه کتف یک مفصل کامل نیست حتماً قبل از انجام حرکت سرشانه احتمالی جلوگیری شود . در صورت درد در مفصل شانه تمرین را انجام ندهید و به متخصص شانه مراجعه کنید . در انجام حرکت دست ها را به سمت بالا پرتاب نکنید چون هم می تواند باعث آسیب شود و هم فشار حرکت را از روی عضله دلتوئید بر می دارد . انجام این تمرین با هالترهای EZ فشار بیشتری به قسمت جلوی سرشانه می آورد به همین دلیل قسمت قدامی سرشانه را خوب گرم کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید