هر روز!
هر روز!

بازدید از بیمارستان روانی طنز بازدید از بیمارستان

بازدید از بیمارستان روانی طنز 
 بازدید از بیمارستان

بازدید از بیمارستان روانی طنز
 
بازدید از بیمارستان روانی طنز
 
به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟
روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.
من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است.
.
.
.
.
.
.
. روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زیر آب وان را بر می‌دارد... شما می‌خواهید تخت‌تان کنار پنجره باشد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید