هر روز!
هر روز!

آشنایی با ورزش تنیس روی میز(پینگ پنگ) شکل کوچکی

آشنایی با ورزش تنیس روی میز(پینگ پنگ) 
 
 شکل کوچکی

آشنایی با ورزش تنیس روی میز(پینگ پنگ)

شکل کوچکی از تنیس را ارائه کردند که روی میز انجام می شد و به تنیس روی میز یا پینگ پنگ معروف شد.
پیشینه
زادگاه این ورزش انگلستان است. در سال های 1890-1880 شاهزادگان انگلیسی برای فرار از آفتاب سوزان، به فکر انجام ورزشی افتادند که علاوه بر تحرک بتوان آن را در زیر سقف اجرا کرد. بنابراین شکل کوچکی از تنیس را ارائه کردند که روی میز انجام می شد و به تنیس روی میز یا پینگ پنگ معروف شد.
چگونگی بازی
فرد آغاز کننده، با استفاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید