هر روز!
هر روز!

معمای المپیادی: احداث راه معمای المپیادی: احداث راه : معمای

معمای المپیادی: احداث راه 
 معمای المپیادی: احداث راه : معمای

معمای المپیادی: احداث راه
معمای المپیادی: احداث راه : معمای المپیادی: احداث راه
: معمای المپیادی: احداث راه
یران :معمای احداث راه
بنا به گزارش : یک شرکت راه سازی، ساختن جاده ای به طول 100 کیلومتر را به عهده می گیرد. برنامه ای که شرکت برای احداث این جاده ارائه نموده است به شرح زیر است:  
-- در ماه اول یک کیلومتر از آن آماده خواهد شد. -- پس از آن، هر ماه 1/a10    (یک تقسیم بر a10) کیلومتر از جاده آماده خواهد شد که در آن a اندازه ساخته شده ی جاده تا ابتدای آن ماه است (بر حسب کیلومتر) به نظر شما آیا واقعا این جاده آماده بهره برداری خواهد شد؟!
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ معمای المپیادی "احداث راه" بعد از یک ماه، همیشه بخشی از جاده که آماده نشده است، از 100 کیلومتر کمتر است. بنابراین هر ماه دست کم  1/10010 کیلومتر از جاده ساخته می شود و به این ترتیب بعد از 10011 ماه، جاده آماده بهره برداری می شود! منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید