هر روز!
هر روز!

شرایط متقاضیان وام ازدواج : شرایط متقاضیان وام ازدواج

شرایط متقاضیان وام ازدواج : شرایط متقاضیان وام ازدواج

شرایط متقاضیان وام ازدواج
: شرایط متقاضیان وام ازدواج
۱- دارا بودن  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۲-  به هر یک از زوجـــین که تاریخ ازدواج آنها از ۸۷/۷/۱۰ می باشد مــبلغ ۲۰ میلیون ریال تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد.
تبصره ۱ :  کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنــــها توسط سفارت جـــــــمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گـــواهی ازدواج آنها که ممـهور به مـهر کنسولگری ایران در کشور مــذکور می باشد به عـــنوان ســــند ازدواج تلقی می گردد .
تبصره ۲ :  اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رســــمی توسـط مــراکز اقلیت های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عــقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود .
۳- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .
۴- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار به متقاضیان پرداخت می شود .
ب – مدارک مورد نیاز
۱- اصل و کپی سند ازدواج .
۲- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه های زوجین .
۳- اصل و کپی شناسنامه های ضامنین .
۴- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین .
۵- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن .
۶- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .
۷- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام . پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)
۱-  چنانــچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمــند رســـمی یا پیمانی دولت ، نــیروی  نظامی  و انتظامی ، نـــهـادها و مــوسسات  عــمومی (نظیر شهرداری و بنیاد ، کمیته امــداد ، هـــلال احـمر) باشد ، ارائــه گــواهی تــعهد کــسر اقـساط از  سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــیش حــــــقوق و حکم کارگزینی ، و در صورتیکه مانده حــقوق نامـبرده  کفایت نماید ، نیازی به اخذ ضامن نمی باشد .
۲- ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نــیروی نظامی و انتظامی ، نـــهـادها و مـوسسات  عـــمومی (نظیر شهرداری و بنیاد ، کمیته امــداد ، هـلال احـمر) ، کارگــــــر یا کارمـــــــند شرکت های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فــــیش حـــقوقی و حکم کارگزینی ، بدون ارائه گواهی کسر اقساط .
۳- ضمانت یک نــفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمــان اعـــطای تسـهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد .
۴- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فـعال و خــوش حساب کــه به تایید و تشـخیص شـــعبه پرداخت کننده رسیده باشد .
۵- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی ، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) .
ج- روش ثبت نام
کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می باشند ، ابتدا باید از طریق همین سایت ثبت نـام کرده  و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمـــیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهـگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می شود
متقاضیان موظف هستند ظرف مـدت ۳ الی ۴ روز جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خـود و هـمچنین نام شـعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج ، به همین سایت مراجعه کرده و در صـورتیکه شــعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مـــورد نیاز ،ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعـلام  می گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیـــــهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده ، ثبت نـام آنها کان لم یکن تلقی می گردد .
د- مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد – مدت بازپرداخت تسهیلات ۳۶ماهه با اقساط مساوی بوده و ســـررسید اولین قــسط ، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می باشد .
– نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۴درصد تعیین می گردد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید