هر روز!
هر روز!

اولین پرتوهای راهنمای لیزری چهارگانه ی تلسکوپ بزرگ تر EOS

اولین پرتوهای راهنمای لیزری چهارگانه ی تلسکوپ بزرگ تر EOS
: اولین پرتوهای راهنمای لیزری چهارگانه ی تلسکوپ بزرگ تر EOS
حاضرین در مراسم رونم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید