هر روز!
هر روز!

اهمیت تمرینات بدنسازی : اهمیت تمرینات بدنسازی :

اهمیت تمرینات بدنسازی : اهمیت تمرینات بدنسازی 
 :

اهمیت تمرینات بدنسازی
: اهمیت تمرینات بدنسازی
: اهمیت تمرینات بدنسازی به خلاف تمرینات روزمره ، تمرینات بدنسازی اهمیت بنیادی دارد . این نوع تمرین جهت بازیابی آمادگی بدن بازیکن می باشد . بازیکنان معمولا بعد از یک دوره تعطیلی سنگین می شوند . زمانی که فوتبالیست به تمرین بر می گردد ، گاهی پاهایش چابکی لازم را ندارد . بنابراین تمرینات بدنسازی نخست شامل یک جلسه آموزشی است که در آن اهداف باشگاه یادآوری و تذکر داده می شود . این تذکر در بازیکن انگیزه ایجاد می کند و در مورد انجام وظیفه اش به منظور بازیابی سریع آمادگی بدن به او آگاهی می دهد .
 

به گزارش : برای بدنسازی از دوی استقامت استفاده می شود ، زیرا وضعیت بدنی بازیکن را مشخص می کند . هنگام انجام دوی استقامت ، کسانی را که عقب می مانند سرزنش نکنید ، به عکس آنها را تشویق کنید و به شوخی بگویید ممکن است قبل از تمام شدن دو آنها تمرینات به پایان برسد . فراموش نکنید که برای تمرینات بدنسازی تعداد زیادی توپ نیز بیاورید .تمرینات بدنسازی باید نه دشوار باشد و نه آسان . از تمام بازیکنان بخواهید که خودشان را گرم کنند . عضلاتی که هنوز به فشار سنگین عادت نکرده اند ، مقاومت ندارند. هدف شما باید کم کردن سریع وزن های اضافی باشد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید