هر روز!
هر روز!

استان آدیامان استان آدیامان یکی از استان‌های ترکیه است که

استان آدیامان استان آدیامان یکی از استان‌های ترکیه است که

استان آدیامان
استان آدیامان یکی از استان‌های ترکیه است که مرکز آن هم شهر آدیامان است.
در سرشماری سال ۲۰۰۰ جمعیت شهر آدیامان ۶۲۳۸۱۱ نفر بوده‌است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید