مطالب جالب!
مطالب جالب!

سیمین بهبهانی و سروده های جدیدش ……………………

سیمین بهبهانی و سروده های جدیدش 
 ……………………

سیمین بهبهانی و سروده های جدیدش
……………………..ز بس به دامن شب ………………………………………….. …اشک ِ انتظارم ………………………………………….. ………………….ریخت ………………………گل سپیده شکفت و ………………………………………….. … سحر دمیــــد ………………………………………….. …………………….بیـا
شهاب ِ ….. یاد ِ تو ………………..در آسمان ِ خاطر ِ ……………………………………..من پیاپی از همه سو ………………………خط ِ زر کشید ………………………………………..بیـا
ز بس نشستم و با شب ……………………………حدیث ِ غم گفتم زغصه ………..رنگ ِ من و رنگ ِ شب …..پریــــد ……………………..بیـا
……………………به وقت ِ مرگــــم ……………………………………….اگر تازه میکنی ………………………………. دیدار …………………..به هوش باش که هنگام آن رسید ………………………………………….. …………………بیا
به گام های کسان ………..می برم گمان …………………………… که تویی دلم ز سینه برون شد ……………….ز بس تپید …………………………….بیـا
نیامدی که فلک ……………خوشه ………………….خوشه پروین داشت …………………………………………کنون که دست سحر ……………………………………دانه ……………………دانه چید ، ………………بیا
امید ِ خاطر ِ سیمیـــــن ِ …………………….. دل شکسته ………………….تویــــی مرا مخــــواه ……………از این بیش …………………………..نا امیـــــد ………………………………………….بیــــ ــا
"سیمین بهبهانی"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید